Składka na ubezpieczenie wypadkowe dla Mikroprzedsiębiorców bez zmian

Od 1 kwietnia 2023 r. rozpocznie się nowy okres składkowy, na który ustalana jest wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe. Dla najmniejszych płatników, którzy opłacają tę składkę w zryczałtowanej wysokości, składka wypadkowa pozostanie na tym samym poziomie 1,67%. Wysokość stopy procentowej składki wypadkowej nie ulegnie zmianie także dla części płatników, którzy ustalają jej wysokość według PKD. Zmiany w tym zakresie mogą natomiast czekać płatników, którym składkę wypadkową ustala ZUS.

Składka wypadkowa jest jedyną składką w polskim systemie ubezpieczeń społecznych, której wartość – wyrażona procentowo – nie została określona na tym samym poziomie dla wszystkich płatników składek. Na wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, ustalaną dla danego płatnika, mają wpływ różne okoliczności – m.in. grupa przeważającej działalności według PKD, liczba wypadków przy pracy i chorób zawodowych stwierdzonych u danego płatnika, obecność szkodliwych czynników środowiska pracy, a także wielkość zatrudnienia oraz czas, w którym płatnik działa i zgłasza do ubezpieczenia wypadkowego osoby ubezpieczone.

Jako że ubezpieczeniu wypadkowemu podlega przeważająca większość zatrudnianych osób i jest to zawsze ubezpieczenie obowiązkowe, nawet nieznaczne różnice w wysokości składki wypadkowej ustalonej dla danego płatnika mogą skutkować znaczącymi różnicami w obciążeniach finansowych z tytułu składek.

Wysokość stopy procentowej na ubezpieczenie wypadkowe reguluje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz.U. z 2022 r. poz. 740).

Chodzi o załącznik nr 2 do tego rozporządzenia. W załączniku tym została zamieszczona tabela grup działalności, kategorii ryzyka i stóp procentowych składki na ubezpieczenie wypadkowe dla poszczególnych grup działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).

Stawki z poprzedniego roku składkowego będą obowiązywały w kolejnym okresie składkowym od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2024 r.