Podatek ryczałtowy za usługi PKD 62.01?

4 kwietnia 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej udzielił wyjaśnień w jakiej wysokości Przedsiębiorca powinien płacić podatek ryczałtowy od przychodów ewidencjonowanych za usługi objęte kodem PKD 62.01. Interpretacja ta (sygnatura: 0114-KDIP3-1.4011.127.2023.3.BS) została wydana na wniosek Przedsiębiorcy, który ramach kodu PKD 62.01 (PKWIU 62.01.11 Usługi związane z projektowaniem, programowaniem i rozwojem oprogramowania) będzie świadczył usługi badawczo-rozwojowe polegające na tworzeniu prototypowego oprogramowania. W tym zakresie przedmiotem usług będzie: 

a)  tworzenie i rozwój rozwiązań opartych na przetwarzaniu danych z mobilnych systemów pomiarowych oraz ekstrakcji informacji na ich podstawie, w szczególności detekcji obiektów, ich geolokalizacji i monitorowania zmian;

b)  opracowanie algorytmów z zakresu projektowania baz danych przestrzennych, analiz (…) na podstawie danych obrazowych (zdjęć sferycznych, zdjęć kadrowych) i chmur punktów 3D (ze skaningu laserowego), metody computer vision i machine learningu;

c)  opracowanie rozwiązań znajdujących zastosowanie w zarządzaniu przestrzenią miasta, infrastrukturą i mobilnością.

Jak podkreślają organy podatkowe możliwość opłacania oraz wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zależy wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach tej działalności usług. Zatem konieczne jest każdorazowe przypisanie rodzaju wykonywanych czynności do określonego grupowania PKWiU. Przy czym klasyfikacji tej do określonego symbolu PKWiU dokonuje sam podatnik.

Wyjaśnienia do PKWiU 2015, wydane przez Główny Urząd Statystyczny, dla „usług związanych z oprogramowaniem” zawierają następującą charakterystykę: „podklasa 62.01 – usługi związane z oprogramowaniem” obejmuje: pisanie, modyfikowanie, badanie, dokumentowanie i wspomaganie oprogramowania, włączając pisanie zleceń sterujących programami dla użytkowników.

 W podklasie tej znajduje się kategoria 62.01.1 – Usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych, która obejmuje dwa poniższe grupowania:

 – PKWiU 62.01.11.0 – Usługi związane z projektowaniem, programowaniem i rozwojem oprogramowania;

PKWiU 62.01.12.0 – Usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych.

Grupowanie PKWiU 62.01.12.0 – Usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych obejmuje:

–  usługi związane z projektowaniem, rozwojem i wdrażaniem sieci klienta, takich jak: intranet, ekstranet i wirtualne sieci prywatne;

– usługi związane z projektowaniem i rozwojem bezpieczeństwa sieci, tj. projektowanie, rozwój i wdrażanie oprogramowania, sprzętu komputerowego i procedur sterowania dostępem do danych i programami pozwalającymi na bezpieczną wymianę informacji w ramach sieci.

Wyżej cytowany przepis art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, w przypadku PKWiU ex 62.01.1 wskazuje na związek świadczonych usług z oprogramowaniem, nie zawężając tych czynności wyłącznie do kwestii programowania.

Zdaniem Dyrektora KIS przychody uzyskiwane przez przedsiębiorcę ze świadczenia w ramach działalności gospodarczej ww. usług – jako usług związanych z oprogramowaniem – podlegają opodatkowaniu 12% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, określoną w art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Nie jest zatem prawidłowe stosowanie w tym przypadku stawki ryczałtu 8,5%, jak sądził Przedsiębiorca, który zwrócił się z zapytaniem.