Odpowiedzialność przedsiębiorcy

Przedsiębiorca odpowiada za zobowiązania kontraktowo tzn. odpowiedzialność materialna pojawia się co do zasady z każdym podpisanym kontraktem. Odpowiedzialność ta nie jest ograniczona co do zasady. Należy zwrócić szczególną uwagę na zapisy w łączącej strony umowie, które określają zasady i wysokość odpowiedzialności.

Należy pamiętać, że przedsiębiorca ponosi również odpowiedzialność za wszelkie swoje działania m.in. szkody wyrządzone w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej. W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej należność może być egzekwowana z całego majątku osoby a nie tylko z majątku firmy. Fakt ten jest szczególnie ważny, ponieważ majątek osoby w przypadku wspólnoty majątkowej małżeństwa oznacza de facto majątek wspólny. Można zminimalizować to ryzyko rozważając wprowadzenie rozdzielności majątkowej z małżonkiem.

Odpowiedzialność cywilno-prawna

Odpowiedzialność cywilno- prawna to odpowiedzialność za swoje działania i zaniechanie oraz zadziałanie osób trzecich np. pracowników na gruncie prawa cywilnego. Przedsiębiorca ponosi pełną odpowiedzialność za działanie swoje i swoich pracowników.

                Należy pamiętać, że istnieje możliwość ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnoprawnej. Takie ubezpieczenie oferuje w zasadzie każda większa firma ubezpieczeniowa.