Działalność gospodarcza a pracownicy

Każdy Przedsiębiorca prowadzący działalność   gospodarczą (nawet ten, który działał jednoosobowo) ma prawo zatrudniać pracowników na podstawie kodeksu pracy i zlecać zadania zleceniobiorcom na podstawie kodeksu cywilnego. Nie wymaga to żadnej zmiany czy uzupełnienia w CEiDG Przedsiębiorcy. Wymaga jedynie działania zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w tym zarejestrowania, a następnie po zakończeniu współpracy wyrejestrowania, pracownika (lub zleceniobiorcy, o ile zachodzi taka konieczność wynikająca z przepisów) w ZUS z wykorzystaniem odpowiednich deklaracji. Należy  opłacić odpowiednie zobowiązania publiczno-prawne (składki ZUS za pracownika/zleceniobiorcę opłacane w jego imieniu i w imieniu Przedsiębiorcy oraz podatek dochodowy od osób fizycznych).

Zobowiązanie podatkowe za pracowników i zleceniobiorców określane jest mianem PIT-4 (nie jest wymagane wysłanie deklaracji) a jego wartość wynika z sumy zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych za wszystkich pracowników i zleceniobiorców. Zobowiązania z tytułu kładek ZUS oraz podatku PIT Przedsiębiorca reguluje do 20 dnia miesiąca następnego po tym, w którym pracownicy/zleceniobiorcy otrzymali wynagrodzenie (bez względu na to, w jakim okresie zostało ono wypracowane).

Przedsiębiorca zatrudniający w danym roku podatkowym pracowników lub zleceniobiorców jest zobowiązany wysłać do macierzystego Urzędu Skarbowego zbiorczą deklarację PIT-4 do 31.01 roku następnego za rok bieżący. Ponadto zobowiązany jest wysłać do Urzędu Skarbowego pracownika lub zleceniobiorcy zbiorczy PIT-11 wystawiony za każdą z osób za cały rok bieżący do dnia 31.01 roku następnego drogą elektroniczną podpisany podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym. Drugi egzemplarz PIT-11 Przedsiębiorca musi wysłać do pracownika/zleceniobiorcy w terminie do końca lutego roku następnego za rok bieżący. Ważne – przedsiębiorca powinien posiadać potwierdzenie przekazania PIT11 pracownikowi (potwierdzenie wysłania listem poleconym lub podpis kwitujący odbiór). Uwaga, deklaracje należy wysłać także za pracowników lub zleceniobiorców, którzy nie opłacają podatku na podstawie ulg i zwolnień (np. PIT-0)