Mały ZUS Plus 2023

Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą może płacić obniżone składki na ubezpieczenia społeczne w ramach tzw. programu Mały ZUS Plus. Niższe preferencyjne składki na ubezpieczenia społeczne można płacić maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu kolejnych 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej. Aby skorzystać z tej preferencji, przedsiębiorca musi spełnić dwa podstawowe warunki:

  • Działalność gospodarcza była w poprzednim roku kalendarzowym prowadzona przez nie mniej niż 60 dni.
  • Przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej przez cały poprzedni rok kalendarzowy nie przekroczyły 120 000 zł.

Natomiast nie można korzystać z Małego ZUS-u Plus:

    w pierwszym roku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej,

  • jeśli przedsiębiorca spełnia warunki do płacenia obniżonych składek na ubezpieczenia społeczne, od podstawy wynoszącej 30% minimalnego wynagrodzenia (tzw. Mały ZUS),
  • jeśli w poprzednim roku przedsiębiorca prowadził działalność jako twórca, artysta, osoba wykonująca wolny zawód, wspólnik spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej albo jednoosobowej spółki z o.o., osoba prowadząca publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół,
  • jeżeli przedsiębiorca rozlicza się na karcie podatkowej i jednocześnie korzysta ze zwolnienia z VAT – ci przedsiębiorcy nie składają do urzędów skarbowych zeznań PIT lub deklaracji VAT, z których ZUS pozyskuje dane do weryfikacji przychodu,
  • w ciągu 60 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorca korzystał z Małego ZUS lub Małego ZUS Plus łącznie przez 36 miesięcy

Warto też wskazać, że Mały ZUS obejmuje wyłącznie składki na ubezpieczenia społeczne a nie dotyczy składki zdrowotnej, którą trzeba płacić w pełnej wysokości.

Podstawę wymiaru składek ww. ubezpieczeni ustalają na dany rok kalendarzowy, mnożąc przeciętny miesięczny dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym przez współczynnik 0,5. Tak obliczona podstawa wymiaru składek nie może przekroczyć 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia na dany rok kalendarzowy i nie może być niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w styczniu danego roku. Niższe składki na ubezpieczenia społeczne można opłacać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej.

Zgodnie z obecnym brzmieniem art. 18c ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe uprawnionych do korzystania z ulgi „Mały ZUS Plus” jest uzależniona od dochodu, a nie od przychodu.