Formy opodatkowania podatkiem dochodowym

Najczęściej stosowane dziś formy opodatkowania Przedsiębiorców podatkiem dochodowym to zady ogólne (progi podatkowe), podatek liniowy i podatek ryczałtowy. W niektórych przypadkach niestety Przedsiębiorca pozbawiony jest wyboru korzystnej formy opodatkowania. Więcej na ten temat można przeczytać w artykule Wykluczenia z możliwości skorzystania z ulg w podatkach i składkach ZUS [link]. Formę opodatkowania wybiera się co do zasady na najbliższy rok składając zawiadomienie we wpisie w CEiDG w trybie modyfikacji. Termin złożenia zawiadomienia na rok bieżący upływa z terminem zapłaty zaliczki podatku za styczeń, a więc 20 lutego

Zasady ogólne – zwane inaczej rozliczeniem za pomocą progów podatkowych lub skali podatkowej. Podstawą rozliczenia jest dochód Przedsiębiorcy, a więc przychód pomniejszony o wszystkie koszty i składki ZUS za wyjątkiem składki na ubezpieczenie zdrowotne). W 2022 roku sposób naliczania podatku dochodowego na zasadach ogólnych ulegał modyfikacjom. Na chwilę obecną wynosi on:

0% – jeśli roczny dochód nie przekroczy 30 tys. zł

12% minus 3600 zł – jeśli roczny dochód będzie się zawierał od 30 tys. do 120 tys. zł

10.800 zł + 32% nadwyżki ponad 120 tys.zł – jeśli roczny dochód przekroczy 120 tys. zł W przypadku rozliczenia na zasadach ogólnych składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% dochodu, a Przedsiębiorca nie może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu.

Podatek liniowy – Podstawą do naliczenia podatku jest dochód Przedsiębiorcy, a więc przychód pomniejszony o wszystkie koszty i składki ZUS. Wartość podatku stanowi 19% od całego dochodu. W przypadku podatku liniowego nie ma kwoty wolnej. Ubezpieczenie zdrowotne wynosi natomiast 4,9% od dochodu i do limitu 10200 zł rocznie (w 2023 roku) stanowi koszty uzyskania przychodu.

Podatek ryczałtowy – Podstawą do naliczenia podatku jest przychód Przedsiębiorcy pomniejszony wyłącznie o ubezpieczenie społeczne ZUS i Fundusz pracy. Koszty poniesione na cele działalności gospodarczej nie umniejszają podstawy do naliczenia podatku. Podatek ryczałtowy wynosi w zależności od działalności od 2% do 17% w zależności od PKD realizowanych usług. Właściwe PKD musi być wpisane w CEiDG przedsiębiorcy, ale nie koniecznie jako kod usługi wiodącej. Przedsiębiorca nie zawsze musi płacić taki sam podatek ryczałtowy od wszystkich usług. Jeśli przykładowo świadczy w danym miesiącu usługi doradcze objęte 15% podatkiem (PKD 70.22.Z), a jednocześnie świadczył usługi szkoleniowe (PKD 85.59.B), które są objęte podatkiem ryczałtowym w wysokości 8,5% podatek zostanie naliczony wg różnych stawek, od każdej z wystawionych faktur. Więcej o podatku ryczałtowym można dowiedzieć się TUTAJ.

Ponadto należy dodać, że Przedsiębiorców obowiązują przepisy o uldze dla dużych rodzin oraz wszelkie inne ulgi pro rodzinne. Nie obowiązuje natomiast prawo do ulgi dla młodych tak zwany PIT-0. Młodzi przedsiębiorcy nie mogą z niego skorzystać

Termin wpłaty zaliczki podatku dochodowego od osób fizycznych dla Przedsiębiorców niezależnie od formy opodatkowania wypada 20 dnia miesiąca następnego. Przedsiębiorcy wpłacają podatek na indywidualne swoje konto podatkowe w Urzędzie Skarbowym wskazując typ zobowiązania oraz okres za który podatek jest wpłacany. Przy wpłacie nie ma obowiązku składania jakiejkolwiek deklaracji. Rozliczenie podatku następuje raz do roku w terminie do 30.04 roku następnego na deklaracji rocznej (PIT-36, PIT-36L lub PIT-28)